Praktijktoelage Logopedie pas in 2010 ?

De praktijktoelage voor logopedisten zal er pas ten vroegste in 2010 komen. In de recentste overeenkomst tussen logopedisten en verzekeringsinstellingen verscheen de volgende tekst:

Art 12  § 2.   De Overeenkomstencommissie beveelt een financiële tegemoetkoming aan van het RIZIV voor het gebruik van een gehomologeerd softwarepakket voor het beheer van de gegevens die door de logopedisten moeten bewaard worden (KB van10 november 2006) en met het oog op een toekomstige elektronische facturering van door hen geleverde prestaties. De Overeenkomstencommissie zal in de loop van 2010 een ontwerp van koninklijk besluit uitwerken dat de voorwaarden vastlegt waaronder de verplichte ziekteverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor het gebruik van de telematica en het elektronisch beheren van de dossiers.

Elektronisch verstrekkingsregister

Omdat er soms nog enige verwarring bestaat omtrent het bijhouden van het verstrekkingsregister, zetten we hieronder even de feiten op een rijtje:

  • Sinds 18 april 2006 zijn logopedisten, kinesitherapeuten en verpleegkundigen niet langer verplicht een register bij te houden.
  • Op 1 januari 2007 zou er dan een elektronisch verstrekkingsregister ingevoerd worden, maar dit werd uitgesteld tot een nader te bepalen datum.

Die datum is nog altijd niet bekendgemaakt, dus u hoeft momenteel geen verstrekkingsregister, op papier of elektronisch, bij te houden.

Het elektronische verstrekkingsregister zal pas ingevoerd worden nadat er een homologatieprocedure van de beschikbare softwarepakketten heeft plaatsgevonden. Voor kinesitherapie en verpleegkunde is de homologatieprocedure voltooid.  Voor de logopedie werd de procedure enkele weken geleden gestart met een eerste vergadering op 29 mei 2007. Op deze vergadering werd afgesproken dat de deelnemende softwarepakketten op 28 september 2007 zullen getest worden. Pas na deze testen zal het elektronische verstrekkingsregister ingevoerd worden. Dit zal dus ten vroegste in oktober 2007 zijn. Gebruikers van een gehomologeerd softwarepakket zullen geen apart elektronisch register moeten bijhouden. Dit zal volledig automatisch door het softwarepakket gebeuren.

Homologatie logopediesoftware

LogoSmart neemt deel aan de homologatieprocedure van de logopediesoftware.

De homologering is een initiatief van de federale overheidsdienst Volksgezondheid met in grote lijnen de volgende doelstellingen (kort samengevat):

  • Bevorderen van het elektronisch bijhouden van patiëntendossiers.
  • Zorgen voor een snelle en efficiënte communicatie tussen zorgverstrekkers door het elektronisch en gestandaardiseerd uitwisselen van gegevens.
  • Naleving van de wettelijke en ethische verplichtingen.

Hiervoor zullen er een aantal criteria opgesteld worden waaraan de softwarepakketten zullen moeten voldoen. In het verleden gebeurde dit al voor huisartsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Dit jaar zijn de verpleegkundigen en logopedisten aan de beurt.

De afgelopen jaren kregen de zorgverstrekkers die werkten met een gehomologeerd softwarepakket ook een jaarlijkse financiële tegemoetkoming van het RIZIV. Voor kinesitherapeuten was dit 800 Euro, voor de verpleegkundigen werd de toelage voor dit jaar vastgelegd op 350 Euro. Of er voor de logopedisten ook een financiële tegemoetkoming zal zijn en hoe groot die zal zijn, is nog niet beslist. Dit zal voor een groot deel afhankelijk zijn van overleg tussen beroepsverenigingen en RIZIV.

Vanzelfsprekend doen we met LogoSmart mee aan de homologatieprocedure.

Meer informatie over de homologatieprocedure (verslagen van vergaderingen, homologeringscriteria,…) vind je op de website van de federale overheidsdienst Volksgezondheid.

LogoSmart geslaagd in de homologatietesten

Vandaag hebben we bericht ontvangen dat LogoSmart geslaagd is in de homologatietesten  van softwarepakketten voor het beheer van patiëntendossiers in de logopedie.  Als gevolg hiervan zullen gebruikers van de gehomologeerde versie van LogoSmart:

  • vrijgesteld zijn van het bijhouden van een elektronisch verstrekkingsregister (van het moment dat dit ingevoerd wordt).  LogoSmart doet volledig automatisch al het nodige.
  • in aanmerking komen voor een praktijktoelage, een jaarlijkse financiële tegemoetkoming van het RIZIV. Het exacte bedrag is nog niet bekend maar voor kinesitherapeuten was dit de afgelopen jaren 800 Euro per jaar.

De nieuwe gehomologeerde versie zal beschikbaar komen in de loop van november.