De praktijktoelage voor logopedisten zal er pas ten vroegste in 2010 komen. In de recentste overeenkomst tussen logopedisten en verzekeringsinstellingen verscheen de volgende tekst:

Art 12  § 2.   De Overeenkomstencommissie beveelt een financiële tegemoetkoming aan van het RIZIV voor het gebruik van een gehomologeerd softwarepakket voor het beheer van de gegevens die door de logopedisten moeten bewaard worden (KB van10 november 2006) en met het oog op een toekomstige elektronische facturering van door hen geleverde prestaties. De Overeenkomstencommissie zal in de loop van 2010 een ontwerp van koninklijk besluit uitwerken dat de voorwaarden vastlegt waaronder de verplichte ziekteverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor het gebruik van de telematica en het elektronisch beheren van de dossiers.