LogoSmart neemt deel aan de homologatieprocedure van de logopediesoftware.

De homologering is een initiatief van de federale overheidsdienst Volksgezondheid met in grote lijnen de volgende doelstellingen (kort samengevat):

  • Bevorderen van het elektronisch bijhouden van patiëntendossiers.
  • Zorgen voor een snelle en efficiënte communicatie tussen zorgverstrekkers door het elektronisch en gestandaardiseerd uitwisselen van gegevens.
  • Naleving van de wettelijke en ethische verplichtingen.

Hiervoor zullen er een aantal criteria opgesteld worden waaraan de softwarepakketten zullen moeten voldoen. In het verleden gebeurde dit al voor huisartsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Dit jaar zijn de verpleegkundigen en logopedisten aan de beurt.

De afgelopen jaren kregen de zorgverstrekkers die werkten met een gehomologeerd softwarepakket ook een jaarlijkse financiële tegemoetkoming van het RIZIV. Voor kinesitherapeuten was dit 800 Euro, voor de verpleegkundigen werd de toelage voor dit jaar vastgelegd op 350 Euro. Of er voor de logopedisten ook een financiële tegemoetkoming zal zijn en hoe groot die zal zijn, is nog niet beslist. Dit zal voor een groot deel afhankelijk zijn van overleg tussen beroepsverenigingen en RIZIV.

Vanzelfsprekend doen we met LogoSmart mee aan de homologatieprocedure.

Meer informatie over de homologatieprocedure (verslagen van vergaderingen, homologeringscriteria,…) vind je op de website van de federale overheidsdienst Volksgezondheid.